قابلیت ثبت نتایج تماس آرمان
 

تصاویر بیشتر

 

قابلیت ثبت نتایج تماس آرمان

 

  • امکان ثبت نتیجه یا موضوع تماس پس از پایان تماس توسط کاربر
  • امکان گزارش گیری از نتیجه و موضوع تماس ها جهت کنترل علت ترافیک تماس ها و بهبود عملکرد
  • امکان مشاهده نتیجه تماس های قبلی در زمان تماس مجدد مشتری جهت پاسخگویی و گرفتن نتیجه بهتر

و امکانات مفید دیگر ...

 

توجه:

 

 

 

برای خرید این محصول لطفا با ما تماس بگیرید